Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Regulamin

Regulamin

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO ZMIANA – MCK LEŻAJSK

 

ANEKS  Nr 12
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
do zarządzenia  Nr 4/09/2015 załącznik Nr 1 (cennik zajęć)
Regulaminu  Wewnętrznego  Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku
z dnia 29 września 2015 r.

Na podstawie art.28 ustęp 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (tekst jednolity: Dz U. z 2012, poz 406), zarządzam, co następuje:

Z dniem 1 września 2020 roku ustalam odpłatność członków klubów, kół zainteresowań, kursów oraz zespołów w następującej wysokości:

 

Grupa Rytmiczna „Koralik”                                                            40zł/osoba/miesiąc

Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Hajduczki”                           40zł/osoba/miesiąc

Zespół Taneczny „SZEPT”                                                               40zł/osoba/miesiąc

Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa”                                                       40zł/osoba/miesiąc

Zespół Tańca Towarzyskiego „Twist”                                           40zł/osoba/miesiąc

Zespół Pieśni i Tańca „San”                                                            30zł/osoba/miesiąc

Grupa „Leżajski Breaking”                                                             40zł/osoba/miesiąc

Grupa  zaawansowana Leżajski Breaking                                     bez opłat

Grupa Wokalna „Meritum”                                                           40zł/osoba/miesiąc

Akademia Małego Tancerza                                                           40zł/osoba/miesiąc

Grupa rytmiczno – instrumentalna                                               40zł/osoba/miesiąc

Kurs tańca dla dorosłych                                                    105 zł/osoba/za 15 godzin

kursu

Grupa teatralna  „Awantura”                                                        40zł/osoba/miesiąc

Pracownia Plastyczna „Barwa”                                                     40zł/osoba/miesiąc

Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży                               40zł/osoba/miesiąc

Klub języka angielskiego dla przedszkolaków                             60 zł/osoba/miesiąc

Klub języka angielskiego dla szkół podstawowych                     80 zł/osoba/miesiąc

Klub języka angielskiego dla seniorów                                         80zł/osoba/miesiąc

Klub języka japońskiego                                                                 135zł/osoba/miesiąc

Klub Seniora                                                                                    15zł/osoba/miesiąc

Klub szachowy                                                                                 40zł/osoba/miesiąc

Klub Nordic-Walking „Włóczykije”                                                5zł/osoba/miesiąc

Kapela ZPiT „San”                                                                           bez opłat

Grupa Teatralna „Baratario”                                                         bez opłat

Kino na Antresoli                                                                              bez opłat

 1. W przypadku gdy na zajęcia uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny lub gdy dziecko uczęszcza na więcej niż jedne zajęcia odpłatność za każde zajęcia zmniejszona jest o 5 zł z wyłączeniem warsztatów, klubów językowych, kursów.
 2. Odpłatność za kluby języka angielskiego ustalona jest dla grupy minimum 12 osób. W przypadku mniejszej liczby  uczestników możliwe jest utworzenie grupy, ale odpłatność dla tych osób wzrasta do kwoty uzyskanej jak przy grupie 12 osób.
 3. Pisemna zgodę na zwolnienie uczestnika z opłaty za zajęcia wydaje każdorazowo Dyrektor MCK w Leżajsku.
 4. Z opłaty za zajęcia zwolnieni są pracownicy i ich dzieci z wyłączeniem kursów tańca, warsztatów oraz klubów językowych.

Do wiadomości

 1. a/a
 2. Pracownicy MCK w Leżajsku
 3. Księgowość

 

ANEKS  Nr 13
z dnia 1września 2020 r.
do zarządzenia  Nr 4/09/2015 załącznik Nr 1 (cennik zajęć)
Regulaminu  Wewnętrznego  Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku
z dnia 29 września 2015 r.

Na podstawie art.28 ustęp 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (tekst jednolity: Dz U. z 2012, poz 406), zarządzam, co następuje:

Z dniem 1 września 2020 roku ustalam odpłatność za następujące zajęcia:

Grupa wokalna – 40zł/osoba/miesiąc

Grupa wokalno – językowe – 40 zł/osoba / miesiąc

Klub fotograficzny – 40 zł/osoba / miesiąc

 

Pozostałe płatności za zajęcia w  kołach zainteresowań, kursach oraz zespołach tanecznych nie ulegają  zmianie.

 

Do wiadomości

 1. a/a
 2. Pracownicy MCK w Leżajsku
 3. Księgowość

 

 

ANEKS  Nr 12
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
do zarządzenia  Nr 4/09/2015 załącznik Nr 1 (cennik zajęć)
Regulaminu  Wewnętrznego  Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku
z dnia 29 września 2015 r.

Na podstawie art.28 ustęp 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (tekst jednolity: Dz U. z 2012, poz 406), zarządzam, co następuje:

Z dniem 1 września 2020 roku ustalam odpłatność członków klubów, kół zainteresowań, kursów oraz zespołów w następującej wysokości:

 

Grupa Rytmiczna „Koralik”                                                            40zł/osoba/miesiąc

Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Hajduczki”                           40zł/osoba/miesiąc

Zespół Taneczny „SZEPT”                                                               40zł/osoba/miesiąc

Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa”                                                       40zł/osoba/miesiąc

Zespół Tańca Towarzyskiego „Twist”                                           40zł/osoba/miesiąc

Zespół Pieśni i Tańca „San”                                                            30zł/osoba/miesiąc

Grupa „Leżajski Breaking”                                                             40zł/osoba/miesiąc

Grupa  zaawansowana Leżajski Breaking                                     bez opłat

Grupa Wokalna „Meritum”                                                           40zł/osoba/miesiąc

Akademia Małego Tancerza                                                           40zł/osoba/miesiąc

Grupa rytmiczno – instrumentalna                                               40zł/osoba/miesiąc

Kurs tańca dla dorosłych                                                    105 zł/osoba/za 15 godzin

kursu

Grupa teatralna  „Awantura”                                                        40zł/osoba/miesiąc

Pracownia Plastyczna „Barwa”                                                     40zł/osoba/miesiąc

Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży                               40zł/osoba/miesiąc

Klub języka angielskiego dla przedszkolaków                             60 zł/osoba/miesiąc

Klub języka angielskiego dla szkół podstawowych                     80 zł/osoba/miesiąc

Klub języka angielskiego dla seniorów                                         80zł/osoba/miesiąc

Klub języka japońskiego                                                                 135zł/osoba/miesiąc

Klub Seniora                                                                                    15zł/osoba/miesiąc

Klub szachowy                                                                                 40zł/osoba/miesiąc

Klub Nordic-Walking „Włóczykije”                                                5zł/osoba/miesiąc

Kapela ZPiT „San”                                                                           bez opłat

Grupa Teatralna „Baratario”                                                         bez opłat

Kino na Antresoli                                                                              bez opłat

 1. W przypadku gdy na zajęcia uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny lub gdy dziecko uczęszcza na więcej niż jedne zajęcia odpłatność za każde zajęcia zmniejszona jest o 5 zł z wyłączeniem warsztatów, klubów językowych, kursów.
 2. Odpłatność za kluby języka angielskiego ustalona jest dla grupy minimum 12 osób. W przypadku mniejszej liczby  uczestników możliwe jest utworzenie grupy, ale odpłatność dla tych osób wzrasta do kwoty uzyskanej jak przy grupie 12 osób.
 3. Pisemna zgodę na zwolnienie uczestnika z opłaty za zajęcia wydaje każdorazowo Dyrektor MCK w Leżajsku.
 4. Z opłaty za zajęcia zwolnieni są pracownicy i ich dzieci z wyłączeniem kursów tańca, warsztatów oraz klubów językowych.

Do wiadomości

 1. a/a
 2. Pracownicy MCK w Leżajsku
 3. Księgowość

 

REGULAMIN uczestnictwa w zajęciach online
w MIEJSKIM CENTRUM KULTURY w Leżajsku

 

I. GŁÓWNE ZASADY

 1. Organizatorem zajęć online artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych
  i sportowych jest Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, ul. Mickiewicza 65, 37 – 300 Leżajsk
 2. Zajęcia online to spotkania wideo dla zapisanych Uczestników zajęć z komunikacją
  w czasie rzeczywistym poprzez aplikację ZOOM. Wyjątkiem są Zajęcia Ruchowe Fitness, które odbywają się przez transmisję online na YouTube.
 3. Do korzystania z aplikacji ZOOM potrzebny jest kompatybilny z nią sprzęt (komputer, tablet, smartfon) umożliwiający transmisję audio – video za pośrednictwem stabilnego łącza internetowego.

Wersja dla laptopów: Aplikację ZOOM należy pobrać z oficjalnej strony internetowej – https://zoom.us/download (wybrać opcję Zoom Client for Meetings).

Wersja dla smartfonów/tabletów: Aplikację ZOOM należy pobrać z App Store (dla iOS) lub Google Play (Android).

 1. Po pobraniu programu na wybranym urządzeniu należy go zainstalować, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Następnie należy założyć bezpłatne konto, które umożliwi połączenie się z instruktorem prowadzącym zajęcia.
 2. Zapisy na zajęcia online odbywają się telefonicznie bezpośrednio u instruktora lub pod nr tel. 17 785 11 34.
 3. Każdy z Uczestników, po zapisaniu się i zaksięgowaniu przez Organizatora opłaty zgodnej z cennikiem zajęć online, otrzyma na adres e-mail link uprawniający do udziału w zajęciach na platformie ZOOM.
 4. Uczestnik biorący udział w zajęciach loguje się do aplikacji ZOOM nie później niż 5 minut przed ich rozpoczęciem.
 5. Udział w zajęciach online jest możliwy wyłącznie po uprzednim zapisaniu się na wybrane zajęcia online zgodnie z harmonogramem zajęć oraz po dokonaniu opłaty przelewem na numer konto 29 2030 0045 1110 0000 0252 3620 w tytule podając imię, nazwisko dziecka oraz nazwę zajęć za jakie dokonywana jest opłata. W zajęciach online mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane.
 1. Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku nie ponosi odpowiedzialności za: ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania ewentualnych zaleceń lekarskich oraz nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 2. Dokumentem potwierdzającym obecność Uczestnika na zajęciach online jest lista obecności prowadzona przez Instruktora.
 3. Minimalną oraz maksymalną liczbę Uczestników zajęć online grupowych, niezbędną do rozpoczęcia zajęć ustala Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku.
 4. Zmniejszenie liczby Uczestników zajęć online poniżej ustalonego minimum może skutkować likwidacją grupy zajęciowej.
 5. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Uczestników zajęć online – zajęcia online nie odbędą się, Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku dokona wszelkich starań, aby zajęcia odrobić w dogodnym dla Uczestników terminie.
 6. Rodzice lub Opiekunowie prawni są zobowiązani do opieki nad nieletnimi podczas zajęć online. Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki.
 7. Podczas zajęć wyświetlany będzie wizerunek prowadzącego oraz osób, które biorąc udział w zajęciach, pozostawią włączoną kamerę. Wyświetlany wizerunek Uczestników służy wyłącznie do organizacji zajęć online.

16. Zabronione jest nagrywanie i publikowanie wizerunku uczestników zajęć online.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne, które wystąpią po stronie uczestnika (jeżeli przyczyną usterki będzie wadliwy sprzęt techniczny, z którego korzysta uczestnik).

II. MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ

 1. Zajęcia online odbywają się w terminach i godzinach zgodnych z grafikiem zajęć znajdującym się: https://kultura.mcklezajsk.pl Czas trwania oraz terminy zajęć online ustalają instruktorzy prowadzący zajęcia.
 1. Z ważnych powodów Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku ma prawo wyznaczyć inny czas i termin odbywania się zajęć online, o czym poinformuje uczestników.

III. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

 1. Wysokość opłat za zajęcia reguluje cennik znajdujący się na:

https://kultura.mcklezajsk.pl

 1. Opłaty za zajęcia należy uiszczać „z góry” po zapisaniu się na zajęcia.
 2. Opłaty za zajęcia online przyjmowane są „z góry” w formie ryczałtu, w związku z tym wyklucza się jakiekolwiek zwroty wniesionych opłat za zajęcia z przyczyn rezygnacji lub nieobecności Uczestników.

IV. FORMY PŁATNOŚCI

Płatności za zajęcia online można dokonywać przelewem na konto Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku, numer rachunku bankowego  z dopiskiem: imię, nazwisko dziecka oraz nazwę zajęć za jakie dokonywana jest opłata. BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Leżajsku 29 2030 0045 1110 0000 0252 3620

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest AGW Sp. z o.o. Krzysztof Wójcikiewicz ul. Lwowska 39/20535-301 Rzeszów
 2. Dane osobowe wskazane podczas zapisu na zajęcia online będą przetwarzane wyłącznie
  w celu ich realizacji, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Administratorem
  a Uczestnikiem zajęć (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń wynikających z celu przetwarzania, w tym jako dowód spełnienia wymagań prawnych wynikających z RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Odmowa ich podania uniemożliwi Administratorowi realizację celów wskazanych pkt. 2.
 5. Osobie zapisującej się na zajęcia online przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Osobie zapisującej się na zajęcia online przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 7. Osobie zapisującej się na zajęcia online przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi na podstawie stosownych umów, a także podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od uczestników zajęć,
  a w przypadku osób niepełnoletnich – od ich rodziców/opiekunów prawnych.

 

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Reklamacje związane z zajęciami online należy składać do Miejskiego Centrum Kultury
  w Leżajsku drogą pocztową na adres: sekretariat@mcklezajsk.pl.
 2. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje w terminie 14 dni.
 3. Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z aplikacji umożliwiającej uczestnictwo w zajęciach.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach online Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 6. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku.

 

 

Regulamin korzystania z zajęć stacjonarnych

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku organizuje zajęcia artystyczne, adresowane do mieszkańców ziemi leżajskiej. Prowadzi działalność kulturalną w zakresie wychowania, edukacji, rozwoju i promocji amatorskiego ruchu artystycznego oraz upowszechniania kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

§1

Zapisy na zajęcia
1. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, wyrażające chęć uczestnictwa, spełniające kryteria wiekowe i warunki regulaminu. W przypadku małoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodziców.
2. Zajęcia adresowane są do określonych grup wiekowych, których liczebność określa instruktor.
3. Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej MCK www.kultura.lezajsk.pl, tablicy ogłoszeń w budynku MCK, w materiałach promocyjnych Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku, a także udzielana jest telefonicznie – tel. 17 785 11 34

§2

Warunki udziału w zajęciach
1. Uczestnik lub opiekun zobowiązany jest złożeniu podpisanego oświadczenia dotyczącego udziału w zajęciach, zapoznania się z regulaminem zajęć oraz przetwarzania danych osobowych.
2. Uczestnik zajęć, zobowiązany jest do uiszczenia należności za korzystanie z zajęć wg cennika ( załącznik do regulaminu – Odpłatność za zajęcia)
3. W imieniu uczestników małoletnich sprawy odpłatności za zajęcia, a także inne sprawy organizacyjne regulują rodzice lub prawni opiekunowie.
4. Rodzic lub opiekun prawny przed decyzją zapisania dziecka na zajęcia jest zobowiązany poinformować instruktora o stanie zdrowia dziecka i ewentualnych przeciwwskazaniach zdrowotnych.
5. Płatność za udział w zajęciach należy dokonać w kasie MCK przed rozpoczęciem udziału w zajęciach.
6. Po uregulowaniu odpłatności uczestnik otrzyma karnet umożliwiający udział w zajęciach, zapewniający opiekę merytoryczną instruktora.
7. Karnet należy okazywać instruktorowi przed zajęciami.
7. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem.
8. Instruktor odpowiada za dziecko tylko w trakcie zajęć.
9. Przy wcześniejszej rezygnacji z zajęć opłata nie jest zwracana.
10. Uczestnik, który nie wniósł należytej opłaty, nie może brać udziału w zajęciach.
11. Pisemną zgodę na zwolnienie z opłaty wydaje każdorazowo Dyrektor MCK.
12. Z opłaty za zajęcia zwolnieni są pracownicy i ich dzieci z wyłączeniem kursów tańca, warsztatów oraz klubów językowych.
13. Warunkiem uczestnictwa w niektórych zajęciach jest zapewnienie przez uczestnika własnych materiałów.

§3

Zasady zachowania i bezpieczeństwa
1. Rodzice lub prawni opiekunowie odpowiadają za zachowanie oraz przestrzeganie przepisów BHP przez uczestnika przed i po zajęciach.
2. Uczestnicy, którzy nie przestrzegają przepisów porządkowych oraz BHP, zostają automatycznie skreśleni z listy uczestników.
3. Rodzic lub prawni opiekunowie pokrywają koszty związane z uszkodzeniem mienia MCK w Leżajsku przez uczestnika zajęć.

§4

Prawa autorskie
1. Uczestnik lub opiekun prawny małoletniego uczestnika zajęć wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie powstałych dzieł artystycznych oraz materiałów wykonanych w czasie zajęć w następujących polach eksploatacji:
• na stronie internetowej MCK w Leżajsku
• w folderach reklamowych, plakatach, ulotkach, kalendarzach, gadżetach oraz mediach promujących działalność MCK
2. Powstałe w MCK dzieła artystyczne są własnością Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku

§5

W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

§6

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2015 roku

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu wewnętrznego Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku

 

Cennik zajęć

Grupa Rytmiczna „Koralik” 20zł/osoba/miesiąc
Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Hajduczki” 20zł/osoba/miesiąc
Zespół Taneczno-Estradowy „Fajne Gienki” 20zł/osoba/miesiąc
Zespół Taneczny “Szept” 20zł/osoba/miesiąc
Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa” 20zł/osoba/miesiąc
Formacja Tańca SHOW DANCE 20zł/osoba/ miesiąc
Zespół Tańca Towarzyskiego „Twist” 20zł/osoba/miesiąc
Kurs tańca dla dorosłych 85zł/osoba/za 15 godzin kursu
Kurs tańca regionalnego 40zł /para/ za miesiąc
25zł/osoba / za miesiąc
Zajęcia taneczno-ruchowe dla pań 55zł/osoba za miesiąc
9zł za zajęcia
Zespół Pieśni i Tańca „San” 20zł/osoba/miesiąc
Grupa Wokalna „Meritum” 20zł/osoba/miesiąc
Grupa teatralna dla dzieci „Awantura” 20zł/osoba/miesiąc
Klub Leżajskich Poetów „Na Marginesie” bez opłat
Pracownia Plastyczna „Barwa” 20zł/osoba/miesiąc
Kółko Plastyczne „Fantazja” 20zł/osoba/miesiąc
Warsztaty ceramiczne dla dzieci i  młodzieży 20zł /osoba/miesiąc
Klub Nordic Walking „Włóczykije” 5 zł /osoba/miesiąc
Klub Seniora 10zł/osoba/miesiąc
Klub szachowy 20zł/osoba/miesiąc
Klub języka angielskiego dla przedszkolaków 25zł/osoba/ za miesiąc
Klub języka angielskiego dla szkół podstawowych 50zł/osoba/ za miesiąc
Klub języka angielskiego  dla seniorów 55zł/osoba/ za miesiąc
Klub języka japońskiego 120zł/osoba/za miesiąc
Klub języka niemieckiego 60zł/osoba/miesiąc
Grupa Leżajski Breaking 20zł/osoba/miesiąc
Kapela ZPiT „San” bez opłat
Grupa Teatralna „Baratario” bez opłat
Grupa zaawansowana Leżajski Breaking bez opłat

 

W przypadku klubu językowych odpłatność za zajęcia ustalona jest przy grupie liczącej 11 osób, poniżej grupa dopłaca do minimum.

 

ANEKS  Nr 10
z dnia 02 września 2019 r. do zarządzenia  Nr 4/09/2015 załącznik Nr 1 (cennik zajęć)
Regulaminu  Wewnętrznego  Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku z dnia 29 września 2015 r.
Na podstawie art.28 ustęp 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (tekst jednolity: Dz U. z 2012, poz 406), zarządzam, co następuje:
Z dniem 1 września 2019 roku ustalam odpłatność członków klubów, kół zainteresowań, kursów oraz zespołów w następującej wysokości:

 

Grupa Rytmiczna „Koralik” 30zł/osoba/miesiąc
Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Hajduczki” 30zł/osoba/miesiąc
Zespół Taneczny „SZEPT” 30zł/osoba/miesiąc
Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa” 30zł/osoba/miesiąc
Zespół Tańca Towarzyskiego „Twist” 30zł/osoba/miesiąc
Zespół Pieśni i Tańca „San” 30zł/osoba/miesiąc
Grupa Leżajski Breaking 30zł/osoba/miesiąc
Grupa zaawansowana Leżajski Breaking bez opłat
Grupa Wokalna „Meritum” 30zł/osoba/miesiąc
Akademia Małego Tancerza 30zł/osoba/miesiąc
Grupa Rytmiczno-Instrumentalna 30zł/osoba/miesiąc
Kurs Tańca dla Dorosłych 95 zł/osoba/za 15 godzin kursu
Grupa teatralna dla dzieci „Awantura” 30zł/osoba/miesiąc
Pracownia Plastyczna „Barwa” 30zł/osoba/miesiąc
Kółko Plastyczne „Fantazja” 30zł/osoba/miesiąc
Warsztaty ceramiczne dla dzieci i  młodzieży 30zł /osoba/miesiąc
Klub języka angielskiego dla przedszkolaków 45zł/osoba/ za miesiąc
Klub języka angielskiego dla szkół podstawowych 65zł/osoba/ za miesiąc
Klub języka angielskiego dla seniorów 70zł/osoba/ za miesiąc
Klub języka japońskiego 135zł/osoba/za miesiąc
Klub Seniora 15zł/osoba/miesiąc
Klub szachowy 30zł/osoba/miesiąc
Klub Nordic Walking „Włóczykije” 5 zł /osoba/miesiąc
Kapela ZPiT „San” bez opłat
Grupa Teatralna „Baratario” bez opłat
Kino na Antresoli bez opłat
 1. W przypadku gdy na zajęcia uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny lub gdy dziecko na uczęszcza na więcej niż jedne zajęcia odpłatność za każde zajęcia zmieszona jest o 5 zł z wyłączeniem warsztatów, klubów językowych, kursów.
 2. Odpłatność za kluby języka angielskiego ustalona jest dla grupy minimum 11 osób. W przypadku mniejszej liczby  uczestników możliwe jest utworzenie grupy, ale odpłatność dla tych osób wzrasta do kwoty uzyskanej jak przy grupie 11 osób.
 3. Pisemna zgodę na zwolnienie uczestnika z opłaty za zajęcia wydaje każdorazowo Dyrektor MCK w Leżajsku.
 4. Z opłaty za zajęcia zwolnieni są pracownicy i ich dzieci z wyłączeniem kursów tańca, warsztatów oraz klubów językowych.